Illustrasjonsfoto av helikopter som er parkert i et snødekt landskap

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel.

Les mer om Samarbeidsforum (SF)

Aktuelt

Risikonivå i Norsk Petroleumsvirksomhet (RNNP) - Ptil Hovedrapport 2022

Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen, og er også av allmenn interesse. RNNP er et viktig verktøy med tanke på å bidra til å etablere et omforent bilde over utviklingen av utvalgte forhold som påvirker risiko. RNNP er derfor spesielt viktig på trepartsarenaene i petroleumsvirksomheten. Partenes eierskap til prosessen og resultatene er i så måte viktige.

Helikoptersikkerhetsstudie 4 offentliggjort 17.01.2023

Fra forordet i rapporten: "Denne rapporten er resultatet av et godt samarbeid mellom petroleumsnæringen, helikopterbransjen, fagforeninger, myndigheter og forskning i en felles innsats for å forbedre sikkerheten ved helikoptertransport på den norske kontinentalsokkelen. Vi håper våre anbefalinger vil være til nytte for fellesskapet, og at bransjen og luftfartsmyndigheten følger opp våre forslag til konkrete sikkerhetstiltak. HSS-4-studien er den fjerde i en serie med omfattende studier av offshore helikoptersikkerhet, og bygger spesielt på den forrige HSS-3-studien (2010) og den mellomliggende HSS-3b-studien (2017)." Kort beskrivelse av sikkerhetsstudiene og lenker til disse, finner du ved å velge "Sikkerhetsstudier og statistikk" i menyen øverst til høyre.

Helikopterdekk på norsk kontinentalsokkel - utfordringer og løsninger

I september 2019 vedtok SF å opprette en arbeidsgruppe som skulle vurdere forskjellige problemstillinger knyttet til drift og bruk av helikopterdekkene på norsk sokkel. Rapporten fra SFs Arbeidsgruppe Helikopterdekk ble framlagt for medlemmene i forumet på møtet 16.09.2021, og kan leses her.

Gå til aktuelt arkiv →