Risikonivå i Norsk Petroleumsvirksomhet (RNNP) - Ptil Hovedrapport 2022

Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen, og er også av allmenn interesse. RNNP er et viktig verktøy med tanke på å bidra til å etablere et omforent bilde over utviklingen av utvalgte forhold som påvirker risiko. RNNP er derfor spesielt viktig på trepartsarenaene i petroleumsvirksomheten. Partenes eierskap til prosessen og resultatene er i så måte viktige.

Gjennom RNNP søker Ptil å måle utviklingen i sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø ved å benytte en rekke indikatorer. Grunnlaget for vurderingene er trianguleringsprinsippet, det vil si å vurdere utviklingstrekk ved å benytte flere måleinstrumenter som måler utvikling i forhold som påvirker risiko. Hovedfokuset er trender.
I denne rapporten ser en spesielt på forhold knyttet til:
Storulykker, inkludert helikopter
Utvalgte barrierer knyttet til storulykker
Alvorlige personskader
HMS klima og arbeidsmiljø

 Du kan laste ned RNNP 2022 her