Mandat for Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel

Samarbeidsforumets mandat og hovedmålsetting:

"Samarbeidsforumet skal arbeide for en vesentlig forbedring av helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel. Den totale sannsynligheten for å omkomme ved helikopterflyging skal minst halveres i neste tiårsperiode, sammenlignet med perioden 1990-2000 (jf. NOU 2002:17 Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel, kap. 1.2 Målsettinger for helikoptersikkerheten).

Samarbeidsforumet skal være en pådriver i forhold til ansvarlige myndigheter og aktører, slik at anbefalte tilrådninger i delutredningene 1 og 2 NOU 2001:21 og NOU 2002:17 "Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel" søkes gjennomført. Forumet vil også kunne ta opp problemstillinger som har betydning for helikoptersikkerheten og følge opp med forslag til konkrete tiltak."

Delmålsettinger:

Delmålene legger vekt på jevnlig måling av risikoreduksjon, og skal vise om det utvikles trender som avviker fra hovedmålet. Statistikk relevant for delmålsettingene innhentes årlig fra Luftfartstilsynet og Petroleumstilsynet.

 • Delmålsetting 1:
  Observert antall omkomne per million person-flytimer (passasjerer og besetning) skal ikke for noe år overstige 1,0 i neste 10-års periode, målt som 5-årlig glidende gjennomsnitt.
 • Delmålsetting 2:
  Antall luftfartsulykker og alvorlige hendelser skal samlet reduseres kontinuerlig, og ikke for noe år eller noen helikopteroperatør på norsk kontinentalsokkel overstige 15 per million flytimer, målt ved glidende gjennomsnitt.
 • Delmålsetting 3:
  Nødlanding på sjø skal ikke føre til omkomne på grunn av drukning eller varmetap.
 • Delmålsetting 4:
  Opplevd risiko skal reduseres kontinuerlig, og ikke føre til personlige problemer av alvorlig art for passasjerene.