Mandat for Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel

Samarbeidsforumets mandat:

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel skal arbeide for en kontinuerlig reduksjon av risikonivået for helikoptervirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Samarbeidsforum skal ta opp problemstillinger som medlemmene mener kan ha betydning for helikoptersikkerheten. Om forumet finner det relevant, skal det vurdere forhold nærmere og foreslå konkrete tiltak.

Som del av dette skal Samarbeidsforum holde seg orientert om regelverk, forskning og utvikling på området nasjonalt og internasjonalt. Forumet skal også vurdere behov for å bidra til regelverksutvikling, eksisterende forskning eller foreslå nytt arbeid der det anser det formålstjenlig.

Forumet skal være en pådriver overfor ansvarlige myndigheter og aktører, slik at relevante tilrådninger i utredninger, studier, rapporter og lignende blir vurdert og søkt gjennomført.

Forumet skal søke å gjøre tilgjengelig en oversikt over status for håndtering av relevante tilrådinger og aktuelle risikoreduserende tiltak.