Norske helikoptersikkerhetsstudier

SINTEF har, på oppdrag fra oljeindustrien og myndighetene, gjennomført fire omfattende Helikoptersikkerhetsstudier: "HSS-1"(1990), HSS-2(1999), HSS-3(2010), og HSS-4(2023), samt en studie av noe begrenset omfang; HSS-3b(2017). 

Målsettingen har vært å bidra til økt sikkerhet ved personelltransport med helikopter til, fra og mellom faste og flyttbare olje- og gassinnretninger på den norske kontinentalsokkelen.

HSS-1 tok for seg perioden 1966-1990. HSS-2 så spesielt på perioden 1990-1998. HSS-3 dekket perioden 1999-2010, mens HSS-3b var en begrenset oppdatering av HSS-3 med fokus på perioden 2010-2015. HSS-4 har fortrinnsvis behandlet utviklingen i perioden 2010-2020.

HSS-4

HSS-4-studien ble offentliggjort 17.01.2023, og bygger på de tidligere HSS-studiene. Den fokuserer på følgende områder:
• Viktig utvikling de siste 10 årene
• Viktig utvikling for de kommende 5–10 årene
• Relevant statistikk (ulykker, hendelser, aktivitet)
• Gjennomgang av nylige ulykker i norsk og britisk sektor
• Utvikling av modell for helikoptersikkerhetsanalyse
• Utvalgte emner:
- Vedlikehold av helikoptre
- Crew Resource Management
- Sammenligning av helikopteroperasjoner i britisk og norsk sektor
- Resiliens i praksis
• Anbefalinger for økt sikkerhet. Totalt 39 prioriterte sikkerhetstiltak er beskrevet i denne rapporten. En "shortlist" med 19 anbefalte sikkerhetstiltak er basert på en kombinasjon av a) potensiell risikoreduksjon; b) relativt lave kostnader; c) kort implementeringstid; d) et identifisert bransjebehov.

Her finner du HSS-4

HSS-3b

En begrenset oppdatering av HSS-3 med fokus på perioden 2010-2015, ble offentliggjort 20. februar 2017. Rapporten beskriver utvilingsstrekk innenfor helikoptersikkerhetsområdet i perioden 2010-2015. Rapporten gir i kap 8.1 en oversikt over status for arbeidet med de 42 tiltakene fra HSS-3. Den fremmer i kap 8.2 også forslag til 46 nye tiltak som vil kunne forbedre sikkerheten. Selv om helikopterulykken ved Turøy 29. april 2016 faller utenfor perioden det fokuseres på, skjedde den mens arbeidet pågikk og påvirket naturlig nok arbeidet i noen grad.

Her kan du laste ned HSS-3b (PDF)

Lenke til SINTEFs side om HSS-3b på norsk og engelsk.

HSS-3

HSS-3 ble presentert 7.april 2010. HSS-3 konkluderer med at risikoen ved helikopterflyging offshore i siste tiårsperiode er redusert med 16% sammenlignet med perioden 1990-1999. Studien forslår 42 sikkerhetsfremmende tiltak i kap. 10 som i forskjellig grad kan forbedre sikkerheten ytterligere.

Her kan du laste ned HSS-3 (PDF)

HSS-2

"Helicopter Safety Study 2" (HSS-2) er en oppfølger til den tidligere "Helicopter Safety Study" (HSS-1) som ble gjennomført og publisert i 1989/1990. 

Helicopter Safety Study 2, Volume I: Hovedrapporten oppsummerer resultatet av en studie av eksisterende og forventet risiko forbundet med sivil helikoptertransport av personer i Norsdsjøen. (Med Nordsjøen menes både norsk og britisk kontinetalsokkel) Noen resultat er hovedsaklig relevant for norsk sektor. Forslag til 36 tiltak for hvordan flysikkerheten for helikopteroperasjonene kan forbedres i det påfølgende tiåret fremmes i kap. 4.7

Vedleggsrapporten er ikke tigjengelig i elektronisk format 

Her kan du laste ned HSS-2 hovedrapport (engelsk)

HSS-1

"Helicopter Safety Study, Main report" har publiseringsdato 1.11.1990 og oppsummerer hovedresultatene fra prosjektet "Helicopter Safety Study". Vesentlige risikofaktorer forbundet med helikoptertransport i Nordsjøområdet identifiseres og beskrives. Det er utviklet en prosedyre for å identifisere og vurdere risikofaktorer.  Risikofaktorene hvor risikoreduserende tiltak har det største potensialet for forbedring av den totale helikoptersikkerheten identifiseres og rangeres. I kap. 9 foreslås det på bakrunn av dette 11 områder for videre forskning og utvikling.

(SINTEF Report STF75 A90008, Trondheim, 1990-11-01)

Her kan du laste ned en skannet versjon av "HSS-1" (engelsk)